Offer regarding Sensidose

Offer regarding Sensidose

Validation of Access Rights
Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not directed to, or accessible for, certain persons. You wish to enter the website which Navamedic ASA (“Navamedic”) has designated for the publication of documents and information in connection with Navamedic’s cash takeover offer to the shareholders of Sensidose Aktiebolag (“the “Offer” and “Sensidose”). In order to access further information in connection with the Offer, visitors of this website are requested to confirm notice of the following legal information.

Säkerställande av åtkomsträtt
På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Du önskar att få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Navamedic ASAs (“Navamedic”) kontanterbjudande till aktieägarna i Sensidose Aktiebolag (“Erbjudandet” och “Sensidose”). För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Enter your country of residence:

Enter the country you are currently physically present in:

Important Information
Unfortunately, the information on the requested pages is not intended for persons who are resident in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or USA, or physically located in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or USA. You have not met these criteria or have not confirmed the necessary statements. You can therefore not access this page. Click here to return to the homepage

Viktig information
Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för personer som är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller som fysiskt befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida. Klicka här för att återgå till startsidan.

Validation of Access Rights
Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not directed to, or accessible for, certain persons. We therefore kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to be granted access to this part of the website. The information on this part of the website pertains to the Offer, which is not being made to persons whose participation in the Offer requires that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law (including the Takeover rules for certain trading platforms issued by the Swedish Corporate Governance Board). The distribution of the information on this website and any related offer documentation in certain jurisdictions may be restricted or affected by the laws of such jurisdiction. Accordingly, the information on this part of the website may not be forwarded, distributed, reproduced or otherwise made available in or into or accessed from any country in which the Offer would require that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law or where it would be in conflict with any law or regulation in such country, including Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa and USA, and does not constitute an offer or solicitation to acquire, sell, subscribe or exchange securities, to persons in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or USA. The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or USA. Accordingly, the Offer and any documentation relating to the Offer are not being and should not be sent, mailed or otherwise distributed or forwarded in or into or accessed from Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or USA. The Offer is not being, and must not be, made to shareholders with registered addresses in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or USA. Banks, brokers, dealers and other nominees holding shares for persons in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or USA, must not forward the Offer or any other document received in connection with the Offer to such persons. Any failure by such persons to inform themselves and observe applicable restrictions or requirements may constitute a violation of the securities laws of Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or USA. To the fullest extent permitted by applicable law, Navamedic disclaims any
responsibility or liability for the violations of any such restrictions by any person. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded. No consideration under the Offer will be delivered in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or USA. The Offer shall be governed by and construed in accordance with Swedish substantive law. The courts of Sweden shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or in connection with the Offer and the Stockholm District Court shall be the court of first instance.  As a result of the restrictions set out above, this part of the website may not be accessed by persons who are resident or physically located in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or USA. The above notice is required by the securities laws of Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa and USA. Please confirm that you have read it and accept its terms.

Säkerställande av åtkomsträtt
På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.
Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till Erbjudandet, vilket inte riktar sig till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning). Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras in i eller till något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika och USA, och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer varken Erbjudandet eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Erbjudandet sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra Erbjudandet, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Navamedic frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Underrättelsen ovan är erforderlig enligt värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Vänligen bekräfta att du har läst igenom och accepterar dessa villkor.


Offer to the shareholders and holders of warrants of Sensidose